/Files/photogallery/Конкурсне приймання титул.jpeg

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до Харківської гімназії №43 Харківської міської ради Харківської області складено відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України „Про загальну середню освіту”, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 та на підставі Статуту Харківської гімназії №43 Харківської міської ради Харківської області.

1. Загальні положення

1.1. Приймання дітей до Харківської гімназії №43 Харківської міської ради Харківської області (далі Навчальний заклад) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті Навчального закладу.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні та на сайті Навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Навчальному закладі створюються конкурсні комісії (для гімназії – приймальна, для спеціалізованої школи – педагогічна), склад яких затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою Навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Навчального закладу або його заступник.

2.6. Умови конкурсу передбачають проведення випробувань із загальноосвітніх предметів. З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора Навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу та 2-го, якщо оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося вербально) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.

До Навчального закладу також подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні, творчі досягнення.

Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9. Приймання учнів до 1-4-х класів спеціалізованої школи І ступеня здійснюється за результатами співбесід (додаток 1) (для 3-4-х класів учні допускаються до співбесіди на підставі результатів річного оцінювання при середньому балі оцінювання навчальних досягнень за попередній клас не нижче достатнього рівня).

2.10. Приймання учнів до 5-9-х та 11-х класів Навчального закладу здійснюється за результатами 2-х конкурсних випробувань (додаток 1) з урахуванням результатів річного оцінювання навчальних досягнень за попередній клас.

2.11. Приймання до 10-го класу Навчального закладу учнів-випускників 9-х класів, які закінчили інший загальноосвітній заклад, здійснюється за результатами 2-х конкурсних випробувань (додаток 1).

2.12. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на зарахування до навчального закладу поза конкурсом.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, проводиться у терміни, визначені Навчальним закладом, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів Навчального закладу, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація Навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до Навчального закладу за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.3. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Такі завдання розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, та затверджує директор Навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

3.4. Чисельність конкурсної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу, не може перевищувати 3 осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше ніж 30 хвилин.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-11-х класів Навчального закладу, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації гімназії, в усній або письмовій формах (додаток 1) (співбесіда, диктант, письмова робота).

3.6. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до Навчального закладу, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.7. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань та завдань співбесід для конкурсних випробувань розробляються методичними об’єднаннями вчителів, затверджуються директором Навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора Навчального закладу в запечатаному конверті, який відкривається в день випробування головою конкурсної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом Навчального закладу. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.10. Для проведення усного випробування учням видається папір зі штампом Навчального закладу для підготовки до відповіді.

3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до співбесіди визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до співбесіди, зберігаються у Навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Навчального закладу.

3.13. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколу відповідної комісії (додаток 2) і зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення (результати усного випробування оголошуються в той самий день). Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні Навчального закладу для загального ознайомлення.

3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.16. Учні-випускники 9-х класів, які закінчили інший загальноосвітній заклад та за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.15, 3.16 допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.18. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі на загальних умовах у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Навчального закладу.

3.19. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.20. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до Навчального закладу.

4. Порядок зарахування

4.1. Оголошення результатів конкурсу проводиться протягом 5 днів після завершення конкурсу. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. До Навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Навчального закладу, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або зараховуються до загальноосвітніх закладів, що знаходяться за їх місцем проживання.

4.6. Учні, які зараховані до Навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, та Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Навчального закладу, за результатами конкурсного відбору покладається на управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868 та цих Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Додаток 1

до Правил конкурсного приймання

до Харківської гімназії №43

Харківської міської ради

Харківської області

ТАБЛИЦЯвизначення кількості конкурсних випробувань, щовідбуваються під час приймання до Харківської гімназії № 43
Тип загальноосвітнього навчального закладу
З якого класу відбувається приймання
Кількість конкурсних випробувань
Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
1-й клас
Одне (співбесіда, яка включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини)
Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови
2-4 класи
Одне (співбесіда, яка включає виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учня з української мови, математики та англійської мови)
Гімназія
5-9 класи
Два (англійська мова (співбесіда) математика (письмово) 
Гімназія
10-11 класи
Два українська мова (диктант) та одне випробування з профільних предметів:- профіль іноземної філології:
Ø англійська мова (співбесіда)
- інформаційно-технологічний профіль, економічний профіль:
Ø математика (письмово)

Додаток 2

до Правил конкурсного приймання

до Харківської гімназії №43

Харківської міської ради

Харківської області

ПРОТОКОЛ

конкурсного випробування з ________________ для вступу до ____ класу Харківської гімназії №43 Харківської міської ради Харківської області

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст конкурсного випробування: ________________________________________________________________________________

оголошено _____________________________________ о ______ год. __________хв.

(в усній або письмовій формі)

Необхідний для проведення текст:

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва диктанту, завдань тощо)

Конкурсне випробування розпочалось о _________ год. ____________хв.

До конкурсного випробування допущено _______чол., не з’явилося _________ чол.,

у тому числі:

________________________________________________________________________________

(прізвища, імена відсутніх)

Результати конкурсного випробування:

Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проходять конкурсне випробування

Номер завдання, назва диктанту тощо

Кількість балів

Примітка

Окрема думка членів комісії:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ _________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________ _________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата проведення конкурсного випробування «____» ______________ 20__ р.

Голова конкурсної комісії ________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії ________________ _______________________________

________________ _______________________________

________________ _______________________________

Кiлькiсть переглядiв: 552

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.